Statut ceny Jiřího Ortena

  1. Cenu Jiřího  Cenu Jiřího Ortena spojenou s finanční prémií uděluje jednou za rok Svaz českých knihkupců a nakladatelů autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce. Jedná se o cenu pro autory do 30 let, tj. v roce vydání knihy může mít autor maximálně třicáté narozeniny, rozhodující je vročení knihy v tiráži.
  2. Žádný autor nesmí získat Cenu Jiřího Ortena více než jednou.
  3. O udělení ceny rozhoduje pětičlenná porota, jejíž členy jmenuje každý rok Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
  4. Autory a díla mohou do soutěže o udělení Ceny Jiřího Ortena nominovat kromě členů poroty buď nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou každé nominace je přitom první knižní vydání nominovaného díla nebo alespoň časopisecké otištění jeho části během posledního kalendářního roku před uzávěrkou.
  5. Uzávěrkou všech nominací je 31. leden, tři nominované tituly jsou vyhlášeny nejpozději měsíc před slavnostním vyhlášením vítěze. Rozhodnutí poroty o vítězi je prezentováno v rámci slavnostního večera na pražském knižním veletrhu Svět knihy.
  6. Přihlášená díla je třeba odevzdat (pokud nedojde k jiné dohodě se sekretariátem poroty) v šesti kopiích do sekretariátu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
  7. Činnost sekretariátu Ceny Jiřího Ortena bude vykonávat sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
  8. Sekretariát Ceny Jiřího Ortena odpovídá za následující činnost:
  1. Ustanovení a jednání poroty Ceny Jiřího Ortena se řídí následujícími pravidly:
  1. Správcem osobních údajů je organizátor - Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267, kontaktní e-mail: sckn@sckn.cz. Účelem zpracování osobních údajů v rozsahu specifikovaném v přihlášce, tedy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje autora, jméno, příjmení a kontaktní adresa nominujícího je zajištění procesu udílení ceny Jiřího Ortena. Oceněný je po provedené volbě kontaktován a jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení jsou následně zveřejněny na internetových stránkách provozovaných správcem na adrese www.cenajirihoortena.cz. Osobní údaje autorů s výjimkou laureáta a osobní údaje nominujících budou uchovávány po dobu maximálně jednoho (1) roku. Jméno a příjmení laureáta bude uvedeno na specifikovaných internetových stránkách v záložce příslušného ročníku udílení ceny a v přehledu laureátů po celou dobu existence udílení ceny Jiřího Ortena. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz, v určitých případech též právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Příjemcem osobních údajů může být poskytovatel IT služeb pro účely zveřejnění na internetových stránkách a členové poroty ceny Jiřího Ortena. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace